Statutul elevului

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 645 din data de 23 august 2016 a fost publicat Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului.
Statutul reglementează drepturile şi îndatoririle elevilor înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

Dintre drepturile educaţionale ale elevilor, menţionăm:
– accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat.
– dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ;
– dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;
– dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv;
– dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ;
– dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite;
– dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;
– dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
– dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;
– dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;
– dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar etc.

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi la asociere:
– dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor;
– dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;
– dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic, cu aprobarea consiliului de administraţie;
– dreptul de a participa la şedinţele Consiliului elevilor;
– dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau administrativ;
– dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele.

Elevii beneficiază şi de drepturi sociale, dintre care menţionăm:
– dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun;
– dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu;
– dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare în diverse forme;
– dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile competente;
– dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale pentru elevii cu performanţe şcolare înalte;
– dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice etc.

Elevii au, printre altele, următoarele îndatoriri:
– de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
– de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
– de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii;
– de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
– de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire original etc.

Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
– observaţie individuală;
– mustrare scrisă;
– retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;
– mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
– preavizul de exmatriculare;
– exmatriculare.

Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.
Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Mutarea disciplinară, preavizul de exmatriculare şi exmatricularea nu se pot aplica în învăţământul primar.
Preavizul de exmatriculare şi exmatricularea nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.
Sancţiunile sunt însoţite şi de scăderea notei la purtare, cu excepţia sancţiunii mustrării scrise, în cazul căreia scăderea notei la purtare nu este obligatorie.

După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune, cu excepţia exmatriculării, dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.

Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

NOUTAȚI ȘI EVENIMENTE

Înscrierea în învățământul primar 2024 – 2025

Înscrierea în învățământul primar 2024 – 2025

Înscrierea copiilor în învățământul primar se desfășoară conform OME Nr. 4019/2024 NUMĂR LOCURI DISPONIBILE: 3 Clase / Total 66 de locuri COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE PERIOADA DE ÎNSCRIERE: ETAPA I: 11.04.2024 – 14.05.2024 - depunerea...