Școala noastră / Anunțuri / Anunț organizare concurs post vacant asistent medical generalist Inapoi

Anunț organizare concurs post vacant asistent medical generalist

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 A.) Școala Gimnazială Nr.1 Sântandrei, cu sediul în Comuna Sântandrei, strada Principală nr. 154, județul Bihor, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului*: execuţie
 2. Denumirea postului: asistent medical generalist, post vacant, pe perioadă nedeterminată
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: –
 4. Scopul principal al postului: asistent medical generalist
 5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): –

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9.  curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială Nr.1 Sântandrei, compartimentul secretariat, tel. 0259440032, persoana de contact Mărcuș Antonia, email: scoala.sintandrei@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 15.11.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: școală postliceală de asistent medical generalist
 2. Perfecționări (specializări): –
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): –
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: –
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: seriozitate, rezistență la stress, calm, dragoste față de copii, respect, bunătate, comunicare deschisă, răbdare, abilități de comunicare și muncă în echipă
 6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): –
 7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –
 8. Vechime: minim 2 ani

* Funcție de execuție sau de conducere.
** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).
*** Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.
**** Doar în cazul funcțiilor de conducere.
***** Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

D.) Bibliografie şi tematică:

 1. Ordinul comun ME/MS numărul 438/4629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;
 2. Urgențele medicale – Manual, sinteză pentru asistenți medicali – ediția RCR Editorial București 2012, Florian Chiru, Adela Chiru, Crin Marcian și Elena Iancu;
 3. Ordonanța de Urgență Nr.144/28.10.2008 modificată și completată cu Legea Nr.278/2015 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, și Asistenților Medicali din România;
 4. Ordinul Nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 5. Ordin Nr. 1761/03.09.2021 pentru aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;
 6. Codul de etică și deontologie profesională al asistentului medical generalist.

Tematica:

 1. Atribuțiile asistentului medical în cabinetul medical școlar
 2. Stopul cardio-respirator
 3. Arsurile
 4. Traumatismele
 5. Plăgile
 6. Intoxicațiile
 7. Șocul
 8. Aparatul respirator
 9. Rujeola
 10. Rubeola
 11. Varicela
 12. Gripa, viroze respiratorii
 13. Preumoniile
 14. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist
 15. Proceduri recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc
 16. Etica și deontologia în exercitarea profesiei de asistent medical generalist

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 15.11.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei;
 • selecţia dosarelor: 17.11.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei;
 • proba scrisă în data de 23.11.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 23.11.2023
 • se pot depune contestaţii până în data de: 24.11.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei
 • afișarea rezultatelor după contestații: 24.11.2023, ora 16:00, la sediul instituției
 • proba interviu în data de 27.11.2023, ora 12.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 27.11.2023 ora 14:00
 • se pot depune contestaţii până în data de: 11.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei
 • afișarea rezultatelor după contestații: 28.11.2023, ora 16:00, la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor finale: 29.11.2023

DOWNLOAD: Anexa nr. 2