Școala noastră / Anunțuri / Anunț organizare concurs post administrator financiar I Inapoi

Anunț organizare concurs post administrator financiar I

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR
ANUNȚ REZULTATE PROBA SCRISĂ
REZULTATE PROBA INTERVIU

  A.) Școala Gimnazială Nr.1 Sântandrei, cu sediul în Sântandrei, strada Principală nr. 154, județul Bihor, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului*: de conducere
 2. Denumirea postului: administrator financiar I – contabil șef, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Școala Gimnazială Nr.1 Sântandrei
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I
 4. Scopul principal al postului: administrator financiar I – contabil șef
 5. Numărul de posturi: 1

 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială Nr.1 Sântandrei, cu sediul în Sântandrei, strada Principală nr. 154, județul Bihor, compartimentul secretariat, tel. 0259440032, persoana de contact Mărcuș Antonia, email: scoala.sintandrei@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 31.03.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei.

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, Domenii de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă), Contabilitate (Domeniul de licenţă)
 2. Perfecționări (specializări): Contabilitate şi informatică de gestiune
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft, Windows, aplicații dedicate contabilității, – cunoștințe de utilizare a soft-urilor specifice activității din sectorul financiar-contabil, cunoașterea programelor FOREXEBURG, SIIIR, contabilitate bugetară, platforma SEAP
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: –
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare, – abilități de muncă în echipă
 6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): –
 7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –
 8. Vechime 5 ani

* Funcție de execuție sau de conducere.
** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).
*** Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.
**** Doar în cazul funcțiilor de conducere.
***** Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

 

D.) Bibliografie şi tematică:

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul VIII – Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar, secțiunea 1 și secțiunea 2;
 • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG Nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat care asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin Ordinului MEC Nr. 4183/2022 – Titlul VI – Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic – Capitolul II – Serviciul financiar, Secțiunea 1 și Secțiunea 2.

 

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 31.03.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei;
 • selecţia dosarelor: 03.04.2023, ora 9:00, la sediul instituţiei;
 • proba scrisă în data de 12.04.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 12.04.2023 ora 16:00
 • termen depunere contestații: 13.04.2023 ora 16:00
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 18.04.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei
 • proba interviu în data de 19.04.2023, ora 10.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 19.04.2023 ora 16:00
 • termen depunere contestații: 20.04.2023 ora 16:00
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 21.04.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei
 • afişarea rezultatelor finale: 21.04.2023 ora 12:00

 

Director,
Prof.dr. ȘERFEZI Ioana Aurelia

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR