Școala noastră / Anunțuri / Anunț organizare concurs pentru post vacant muncitor-bucătar Inapoi

Anunț organizare concurs pentru post vacant muncitor-bucătar

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

Proces verbal – Rezultate selecție dosare concurs

A. Școala Gimnazială Nr.1 Sântandrei, cu sediul în Sântandrei, strada Principală nr. 154, județul Bihor, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului*: execuţie
 2. Denumirea postului: muncitor-bucătar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Școala Gimnazială Nr.1 Sântandrei – Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Sântandrei
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: –
 4. Scopul principal al postului: muncitor-bucătar
 5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): nu este cazul

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; [DESCARCĂ FORMULAR]
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială Nr.1 Sântandrei, Strada Principală Nr.154, Comuna Sântandrei, Județul Bihor, compartimentul resurse umane/alt departament secretariat, tel. 0259440032, persoana de contact Mărcuș Antonia, email: scoala.sintandrei@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 07.12.2022 – 20.12.2022, ora 16.00, la sediul instituţiei.

C. Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: nu este cazul
 2. Perfecționări (specializări): nu este cazul
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilitatea de a lucra în echipă, de a comunica eficient cu colegii de la locul de muncă, persoană organizată, responsabilă, punctuală, pasiune pentru bucătărie, atenție la detalii, cunoștințe culinare
 6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): diplomă de absolvire a 10 clase minim
 7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul
 8. Vechime: nu este cazul

D. Bibliografie şi tematică:

 1. Igiena personală a lucrătorilor Blocului Alimentar.
 2. Igiena mâinilor.
 3. Etapele prelucrării veselei.
 4. Alimentația preșcolarilor
 5. Reguli de servire a alimentelor.
 6. Proprietăți organoleptice ale principalelor produse alimentare (carne, ouă, lactate.)
 7. Echipament de protecție: clasificare, caracteristici, folosire, întreținere, sfaturi utile.
 8. Prepararea alimentelor: prelucrare termică, fierberea prăjirea, înăbușirea, coacerea, congelarea.
 • ORDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 actualizat pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor
 • Fișa postului de muncitor-bucătar

E. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 20.12.2022, ora 16:00, la sediul instituţiei
 • selecţia dosarelor: 21.12.2022, ora 14:00, la sediul instituţiei
 • proba practică în data de 03.01.2023, ora 8:00, la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba practică: 03.01.2023
 • proba interviu în data de 04.01.2023, ora 12.00, la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.01.2023
 • afişarea rezultatelor finale: 05.01.2023

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de: 12.2022, ora 14:00 – pentru selecția dosarelor, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 22.12.2022, ora 16:00 – pentru selecția dosarelor, la sediul instituţiei.
 • se pot depune contestaţii până în data de: 01.2023, ora 13:00 – pentru proba practică, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 04.01.2023, ora 15:00 – pentru proba practică, la sediul instituţiei.
 • se pot depune contestaţii până în data de: 01.2023, ora 16:00 – pentru proba de interviu, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 05.01.2023, ora 18:00 – pentru proba de interviu, la sediul instituţiei.

[DESCARCĂ FORMULAR]